ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះត្រូវបានសម្រួលតាមច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី 
(5.0)
1 评价 1 订单

US $15.00
1

数量
191 可用的
交货选项
1113, 贡武分区,贡武区, 金边市 014888876
改变
运入 金边市 通过 វីរៈប៊ុនថាំ /vireak bun tham
$ 1.50
预计交货: 1-2 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

សៀវភៅក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះត្រូវបានសម្រួលតាមច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី 

លក្ខណៈរបស់សៀវភៅ

Size: B5 (526 pages including cover )

Inside: Paper: 70 gsm, woodfree

Color: one color 1/1 Cover: Paper: 1600 gsm, Catong Paper: 170 gsm, Glossy Color: Full color 4/0 with matt lamination one side and gold klisser Jacket: Paper: 250 gsm, glossy Color: Full color 4/0 with matt lamination one side and gold klisser Finishing: Sewing binding with rounding back and putting headbands with liner

顾客评价 (1)

5 星
100%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
5.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image