ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះត្រូវបានសម្រួលតាមច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី 
(5.0)
1 Reviews 1 Orders

US $15.00
1

Quantity
191 Available
Delivery Options
1980, Phnom Penh Thmei,Saensokh, Phnom Penh 0767777998
Change
Ship in Phnom Penh via វីរៈប៊ុនថាំ /vireak bun tham
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-2 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

Service
Civil Code of Cambodia

សៀវភៅក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះត្រូវបានសម្រួលតាមច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី 

លក្ខណៈរបស់សៀវភៅ

Size: B5 (526 pages including cover )

Inside: Paper: 70 gsm, woodfree

Color: one color 1/1 Cover: Paper: 1600 gsm, Catong Paper: 170 gsm, Glossy Color: Full color 4/0 with matt lamination one side and gold klisser Jacket: Paper: 250 gsm, glossy Color: Full color 4/0 with matt lamination one side and gold klisser Finishing: Sewing binding with rounding back and putting headbands with liner

Customer Reviews (1)

5 Stars
100%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
5.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

Seller Recommend

close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image