ប្តូរវិធីគិត លិខិតជោគវាសនា
(5.0)
1 评价 2 订单

US $8.50
0
New

数量
4 可用的
交货选项
500, 百色河分区,桑园区, 金边市 0125757780
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម                                                                              7

ជំពួក 1: ផ្នត់គំនិត                                                                     11

 • ហេតុអ្វីទើបមនុស្សខុសគ្នា? 13
 • ផ្នត់គំនិតពីរបែប 16
 • ទស្សនៈវិស័យចេញពីផ្នត់គំនិតទាំងពីរបែប 19
 • តើមានអ្វីជាលំនាំគំនិតថ្មីខ្លះ? 23
 • នរណាខ្លះមានទស្សនៈវិស័យត្រឹមត្រូវអំពីគុណសម្បត្តិ

និងដែនកំណត់របស់ខ្លួន?                                                  25

 • បន្លែម 27

ជំពូក 2 : នៅពីក្នុងផ្នត់គំនិត                                                        33

 • តើជោគជ័យជាប់ទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រ

ឬជាការបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាត?                                 35

 • ផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យនៃពាក្យបរាជ័យ 62
 • ផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យនៃពាក្យព្យាយាម 74
 • សំណួរ-ចម្លើយ 83

ជំពូក 3 : រឿងពិតអំពីសមត្ថភាពនិងជោគជ័យ                               99

 • ផ្នត់គំនិតអំពីជោគជ័យក្នុងការសិក្សា 102
 • តើសមត្ថភាពខាងសិល្បៈគឺជាទេពកោសល្យមែនឬទេ? 119
 • គ្រោះថ្នាក់ពីការសរសើរនិងការត្រូវចាត់បញ្ចូល

ទៅក្នុ្ងងក្រុមអ្នកខ្លាំង                                                          125

 • ការត្រូវចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមអ្នកខ្សោយនិងថាវា

ប៉ះពាល់ដូចម្តេច?                                                             132

ជំពូក 4 : កីឡា : ផ្នត់គំនិតជើងឯក                                               145

 • ទស្សនៈអំពីភាពពូកែពីកំណើត 148
 • អត្តចរិត 160
 • អ្វីទៅគឺជោគជ័យ? 173
 • អ្វីទៅគឺបរាជ័យ? 175
 • ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យ 178
 • តើភាពជាស៊ូពើរស្តារមានន័យដូចម្តេច? 181
 • ស្តាប់សំឡេងរបស់ផ្នត់គំនិត 185

ជំពូក 5 : ធុរកិច្ច : ផ្នត់គំនិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ                            191

 • អេនរ៉ន និងផ្នត់គំនិតអំពីទេពកោសល្យ 191
 • អង្គភាពដែលរីកចម្រើន 193
 • ការសិក្សាអំពីផ្នត់គំនិតនិងការសម្រេចចិត្តផ្នែកគ្រប់គ្រង 196
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងផ្នត់គំនិតបិទ 197
 • ទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានផ្នត់គំនិតបិទ 201
 • ទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានផ្នត់គំនិតបើក 219
 • ការសិក្សាពីដំណើរការរបស់ក្រុម 236
 • ការមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទ VS យើងជួយគិតគ្នា 237
 • ពេលយុវជនដែលធំធាត់មកជាមួយនឹងពាក្យសរសើរត្រូវ

ចូលធ្វើការ                                                                       241

 • អ្នកពូកែចរចា តើគេពូកែពីកំណើត ឬអាចរៀនសូត្របាន? 243

 

 • ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រុមហ៊ុន :

 

តើអ្នកគ្រប់គ្រងពូកែមកពីកំណើតឬអាចរៀនសូត្របាន?        246

 • តើអ្នកដឹកនាំពូកែមកពីកំណើតឬអាចរៀនសូត្របាន? 250

ជំពូក 6 : សម្ពន្ធភាព : ផ្នត់គំនិតអំពីការស្រឡាញ់                          255

 • សមត្ថភាពផ្នែកសម្ពន្ធភាពខុសគ្នាពីសមត្ថភាពលើផ្នែកផ្សេងៗ260
 • ផ្នត់គំនិតនៅពេលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ 261
 • គូជីវិតដែលប្រៀបដូចជាគូសត្រូវ 276
 • ការប្រកួតប្រជែង : នរណាខ្លាំងជាងគេ 279
 • ការអភិវឌ្ឍសម្ពន្ធភាព 281
 • មិត្តភាព 283
 • ភាពអៀនប្រៀន 287
 • ជនអន្ធពាលនិងជនរងគ្រោះ : ការសងសឹក 291

ជំពូក 7 : ឪពុកម្តាយ គ្រូ និងគ្រូបង្វឹក : ផ្នត់គំនិតមកពីណា              305

 • ឪពុកម្តាយ (និងគ្រូ) : សារទាក់ទងនឹងជោគជ័យនិងបរាជ័យ  307
 • គ្រូ​ (និងឪពុកម្តាយ) :

អ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគ្រូ(និងឪពុកម្តាយ)ទៅជាវិសេសអស្ចារ្យ?      339

 • គ្រូបង្វឹក : យកឈ្នះដោយផ្នត់គំនិត 355
 • កេរ្តិ៍ដំណែលរបស់យើង          370

ជំពូក 8 : ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត : ការរៀនសូត្រ                              373

 • ធម្មជាតិនៃការផ្លាស់ប្តូរ 373
 • បំណកស្រាយអំពីផ្នត់គំនិត 378        
 • ការធ្វើសិក្ខាសាលាអំពីផ្នត់គំនិត 381
 • កម្មវិធីខួរក្បាលវិទ្យា 386
 • សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ 390
 • ចាប់ផ្តើមជំហានទីមួយ : ការរៀនសូត្ររបស់អ្នក 394
 • បុគ្គលដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរ 401
 • ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់កូន 407
 • ផ្នត់គំនិតនិងឆន្ទៈ 414
 • ពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានជាប់លាប់ 421
 • រៀនសូត្រ និងជួយឲ្យអ្នកដទៃបានរៀនសូត្រ 423
 • មាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ 425

顾客评价 (1)

5 星
100%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
5.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image