ជំនួយការប្រើ

ចុះឈ្មោះ

  1. ចុចចុះឈ្មោះនៅលើទំព័រដើមដូចខាងក្រោម !

     

      2. បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក អ៊ីមែល និងកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ ឬអ្នកអាចប្រើការចូលរហ័សដោយប្រើគណនី Facebook, Gmail ឬ Apple ។ បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកអាចចុច បង្កើតគណនី ដើម្បីបន្ត ។

 

​​​     
       3. ជ្រើសរើសវិធីដើម្បីទទួលបានកូដបញ្ជាក់ !
 

     
      4. ការចុះឈ្មោះបានបញ្ចប់ ។
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image