ទិញផ្សងសំណាង Apple AirPods 2nd generation with Charging Case
(5.0)
2 ការវាយតំលៃ 10 កុម៉្មង់

US $105.00 / គ្រឿង
7
New Original

បរិមាណ
44 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.25
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ធានា
1 ឆ្នាំ
AirPods 2nd generation with Charging Case

- Bluetooth
- Wireless
 
Weight
- AirPods (each): 0.14 ounce (4 g)
- Charging Case: 1.34 ounces (38 g)
 
Dimensions
- AirPods (each): 0.65 by 0.71 by 1.59 inches (16.5 by 18.0 by 40.5 mm)
- Charging Case: 1.74 by 0.84 by 2.11 inches (44.3 by 21.3 by 53.5 mm)
 
Connections
- AirPods: Bluetooth
- Charging Case: Lightning connector
 
Accessibility
- Live Listen audio
 
AirPods Sensors (each)
- Dual beamforming microphones
- Dual optical sensors
- Motion-detecting accelerometer
- Speech-detecting accelerometer
 
Power
- AirPods with Charging Case: More than 24 hours listening time, up to 18 hours talk time
- AirPods (single charge): Up to 5 hours listening time, up to 3 hours talk time
- 15 minutes in the case equals up to 3 hours listening time or up to 2 hours talk time
 
 

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (2)

5 ផ្កាយ
100%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
5.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image