ចំណាត់ការលើអំណាច
(0.0)
0 Reviews 0 Orders

US $3.50 / Book
0
New

Quantity
5 Available
Delivery Options
500, Tonle Basak,Chamkar Mon, Phnom Penh 0125757780
Change
Ship in Phnom Penh via Emall Express
$ 1.50
Estimated Delivery: 1-3 Day(s)
Change

Return & Warranty
30-Days Buyer Protection
Money back guarantee

 អំណាចជាឧបករណ៍សំខាន់​សម្រាប់​ដឹកនាំ គ្រប់គ្រងមនុស្ស អង្គភាព សង្គម និងរចនាសម្ពន្ធ ដែលអ្នកដឹកនាំនិង
អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានល្អជាក់លាក់។

      អំណាចគឺជាអ្វីដែលផ្តល់ទាំងគុណក៏ធំហើយឲ្យទោសក៏ច្រើនដែរ ព្រោះអំណាចជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំអនុវត្តការងារ
បានជោគជ័យ  តែក៏ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ  អំណាចគឺជាគ្រឿងញៀនស្រវឹង  ធ្វើឲ្យខូចមនុស្សម្នាអស់ជាច្រើនមកហើយ។

      អ្នកដែលមានអំណាចហើយ  តែមិនប្រើអំណាចឲ្យកើតប្រយោជន៍សុខដល់សួនរួម  ក៏នឹងត្រូវគេរឹបអូសយក
អំណាចមកវិញ ​ឬអ្នកដឹកនាំដែលឈ្លក់វង្វេងនឹងអំណាច  ប្រើអំណាចទៅតាមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវ  សុទ្ធតែត្រូវទទួលនូវ
ហាយនភាពអស់ជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ។

      ហេតុនេះអ្នកដឹកនាំ  អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវយល់ដឹងពីអំណាចនេះឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ប្រកបដោយគោល-
កាណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ  ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។វ

Customer Reviews (0)

5 Stars
0%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
0.0 / 5

All Stars Photos(0) From()

No feedbacks
close
image
The eMallCambodia App is now available on all iOS & Android devices.
image image