ចំណាត់ការលើអំណាច
(0.0)
0 评价 0 订单

US $3.50 / 书
0
New

数量
5 可用的
交货选项
500, 百色河分区,桑园区, 金边市 0125757780
改变
运入 金边市 通过 Emall Express
$ 1.50
预计交货: 1-3 天
改变

退货和保修
30天保障
退款保证

 អំណាចជាឧបករណ៍សំខាន់​សម្រាប់​ដឹកនាំ គ្រប់គ្រងមនុស្ស អង្គភាព សង្គម និងរចនាសម្ពន្ធ ដែលអ្នកដឹកនាំនិង
អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានល្អជាក់លាក់។

      អំណាចគឺជាអ្វីដែលផ្តល់ទាំងគុណក៏ធំហើយឲ្យទោសក៏ច្រើនដែរ ព្រោះអំណាចជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំអនុវត្តការងារ
បានជោគជ័យ  តែក៏ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ  អំណាចគឺជាគ្រឿងញៀនស្រវឹង  ធ្វើឲ្យខូចមនុស្សម្នាអស់ជាច្រើនមកហើយ។

      អ្នកដែលមានអំណាចហើយ  តែមិនប្រើអំណាចឲ្យកើតប្រយោជន៍សុខដល់សួនរួម  ក៏នឹងត្រូវគេរឹបអូសយក
អំណាចមកវិញ ​ឬអ្នកដឹកនាំដែលឈ្លក់វង្វេងនឹងអំណាច  ប្រើអំណាចទៅតាមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវ  សុទ្ធតែត្រូវទទួលនូវ
ហាយនភាពអស់ជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ។

      ហេតុនេះអ្នកដឹកនាំ  អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវយល់ដឹងពីអំណាចនេះឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ប្រកបដោយគោល-
កាណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ  ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។វ

顾客评价 (0)

5 星
0%
4 星
0%
3 星
0%
2 星
0%
1 星
0%
0.0 / 5

所有星 图片(0) 从()

没有反馈
close
image
现在, 柬埔寨电子商城 (eMallcamboia) 应用程序可在所有苹果和安卓系统设备上使用。
image image