ចំណាត់ការលើអំណាច
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $3.50 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

 អំណាចជាឧបករណ៍សំខាន់​សម្រាប់​ដឹកនាំ គ្រប់គ្រងមនុស្ស អង្គភាព សង្គម និងរចនាសម្ពន្ធ ដែលអ្នកដឹកនាំនិង
អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានល្អជាក់លាក់។

      អំណាចគឺជាអ្វីដែលផ្តល់ទាំងគុណក៏ធំហើយឲ្យទោសក៏ច្រើនដែរ ព្រោះអំណាចជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំអនុវត្តការងារ
បានជោគជ័យ  តែក៏ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ  អំណាចគឺជាគ្រឿងញៀនស្រវឹង  ធ្វើឲ្យខូចមនុស្សម្នាអស់ជាច្រើនមកហើយ។

      អ្នកដែលមានអំណាចហើយ  តែមិនប្រើអំណាចឲ្យកើតប្រយោជន៍សុខដល់សួនរួម  ក៏នឹងត្រូវគេរឹបអូសយក
អំណាចមកវិញ ​ឬអ្នកដឹកនាំដែលឈ្លក់វង្វេងនឹងអំណាច  ប្រើអំណាចទៅតាមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវ  សុទ្ធតែត្រូវទទួលនូវ
ហាយនភាពអស់ជាច្រើនមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ។

      ហេតុនេះអ្នកដឹកនាំ  អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវយល់ដឹងពីអំណាចនេះឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ប្រកបដោយគោល-
កាណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ  ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ។វ

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image