ហាង: Pacific Computer បើក: ថ្មីៗ 8 អ្នកគាំទ្រ ទំនាក់ទំនង

ក្រុមផលិតផលរបស់ហាង

មតិអ្នកលក់
សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកលក់
អ្នកលក់: Pacific Computer
អ្នកគាំទ្រ: 8
អ្នកលក់តាំងពី: 18-Jul-2022
ការវាយតម្លៃអ្នកលក់លម្អិត
មតិប្រតិកម្មវិជ្ជមាន :
100.00 % ល្អ
ដឹកទាន់ពេល :
100.00 % ល្អ
ការឆ្លើយតបសារ :
100.00 % ល្អ
ប្រវត្តិនៃការផ្តល់យោបល់ចំពោះអ្នកលក់
មតិប្រតិកម្ម ១ ខែ ៣ ខែ ៦ ខែ
វិជ្ជមាន (4-5 ផ្កាយ) 0 0 0
អព្យាក្រឹត (3 ផ្កាយ) 0 0 0
អវិជ្ជមាន (1-2 ផ្កាយ) 0 0 0
ការវាយតម្លៃប្រតិកម្មវិជ្ជមាន 100.00 % 100.00 % 100.00 %
អ្នកទិញ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ មតិប្រតិកម្ម
M***o ព្រីភ្លើងមានរន្ធដោតភ្លើង 12 - Diamond
ព្រីភ្លើងល្អប្រើណាស់បង👍
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image