ហាង: The Pet Mall បើក: 4 ឆ្នាំ 10 អ្នកគាំទ្រ ទំនាក់ទំនង

ក្រុមផលិតផលរបស់ហាង

មតិអ្នកលក់
សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកលក់
អ្នកលក់: The Pet Mall
អ្នកគាំទ្រ: 10
អ្នកលក់តាំងពី: 12-Dec-2019
ការវាយតម្លៃអ្នកលក់លម្អិត
មតិប្រតិកម្មវិជ្ជមាន :
90.00 % ល្អ
ដឹកទាន់ពេល :
94.00 % ល្អ
ការឆ្លើយតបសារ :
94.00 % ល្អ
ប្រវត្តិនៃការផ្តល់យោបល់ចំពោះអ្នកលក់
មតិប្រតិកម្ម ១ ខែ ៣ ខែ ៦ ខែ
វិជ្ជមាន (4-5 ផ្កាយ) 0 0 0
អព្យាក្រឹត (3 ផ្កាយ) 0 0 0
អវិជ្ជមាន (1-2 ផ្កាយ) 0 0 0
ការវាយតម្លៃប្រតិកម្មវិជ្ជមាន 100.00 % 100.00 % 100.00 %
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image