ហាង: EAGLE Cookware បើក: 2 ឆ្នាំ 3 អ្នកគាំទ្រ ទំនាក់ទំនង
មតិអ្នកលក់
សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកលក់
អ្នកលក់: EAGLE Cookware
អ្នកគាំទ្រ: 3
អ្នកលក់តាំងពី: 10-Dec-2020
ការវាយតម្លៃអ្នកលក់លម្អិត
មតិប្រតិកម្មវិជ្ជមាន :
100.00 % ល្អ
ដឹកទាន់ពេល :
100.00 % ល្អ
ការឆ្លើយតបសារ :
100.00 % ល្អ
ប្រវត្តិនៃការផ្តល់យោបល់ចំពោះអ្នកលក់
មតិប្រតិកម្ម ១ ខែ ៣ ខែ ៦ ខែ
វិជ្ជមាន (4-5 ផ្កាយ) 2 3 3
អព្យាក្រឹត (3 ផ្កាយ) 0 0 0
អវិជ្ជមាន (1-2 ផ្កាយ) 0 0 0
ការវាយតម្លៃប្រតិកម្មវិជ្ជមាន 100.00 % 100.00 % 100.00 %
អ្នកទិញ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ មតិប្រតិកម្ម
S***m ZEBRA Cuppuccino Vacuum Mug 0.65L
S***m ZEBRA Polar Vacuum Mug Blue 0.58L
L***h ZEBRA Polar Vacuum Mug 0.58L
Sogood
S***y ZEBRA Polar Vacuum Mug 0.87L
កែវទឹកល្អ ស្អាត មាំ
Y***a ZEBRA Cuppuccino Vacuum Mug 0.65L
P***m ZEBRA Cuppuccino Vacuum Mug 0.65L
👍
ឈ***ង ZEBRA Polar Vacuum Mug 0.87L
Good material 👍 nice bottle!
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image