ហាង: iDea Tech បើក: 3 ឆ្នាំ 21 អ្នកគាំទ្រ ទំនាក់ទំនង

ក្រុមផលិតផលរបស់ហាង

មតិអ្នកលក់
សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកលក់
អ្នកលក់: iDea Tech
អ្នកគាំទ្រ: 21
អ្នកលក់តាំងពី: 01-Jan-2021
ការវាយតម្លៃអ្នកលក់លម្អិត
មតិប្រតិកម្មវិជ្ជមាន :
100.00 % ល្អ
ដឹកទាន់ពេល :
90.00 % ល្អ
ការឆ្លើយតបសារ :
88.00 % មធ្យម
ប្រវត្តិនៃការផ្តល់យោបល់ចំពោះអ្នកលក់
មតិប្រតិកម្ម ១ ខែ ៣ ខែ ៦ ខែ
វិជ្ជមាន (4-5 ផ្កាយ) 0 0 0
អព្យាក្រឹត (3 ផ្កាយ) 0 0 0
អវិជ្ជមាន (1-2 ផ្កាយ) 0 0 0
ការវាយតម្លៃប្រតិកម្មវិជ្ជមាន 100.00 % 100.00 % 100.00 %
អ្នកទិញ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ មតិប្រតិកម្ម
S***m SAMSUNG Galaxy Helmet
F***l TOTAL Gloves Series Size XL
C***r INGCO Curved jaw locking plier Size
N***T SAMSUNG Galaxy Helmet
S***y SAMSUNG Galaxy Helmet
S***y SAMSUNG Galaxy Helmet
P***â SAMSUNG Galaxy Helmet
ទទួលបានហើយសា្អតណាស😍
Y***a SAMSUNG Galaxy Helmet
H***a STANLEY PowerLock Classic Measure Tape
H***a STANLEY Tape Rule / Tylon Tape
H***a STANLEY Tape Rule / Tylon Tape
S***y TOTAL Gasoline power trowel
This product is good using.
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image