អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
(5.0)
4 ការវាយតំលៃ 10 កុម៉្មង់

US $1.00 - $3.00
0
New

ម៉ូដែល: សូមជ្រើសរើស ម៉ូដែល.
AD-TH20 (20W)
AD-TH30 (30W)
AD-TH40 (40W)
AD-TH50 (50W)
បរិមាណ
381 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (4)

5 ផ្កាយ
100%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
5.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(3) មក()

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image