ហាង: Anti-Dark Solar Light Store បើក: ថ្មីៗ 8 អ្នកគាំទ្រ ទំនាក់ទំនង
មតិអ្នកលក់
សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកលក់
អ្នកលក់: Anti-Dark Solar Light Store
អ្នកគាំទ្រ: 8
អ្នកលក់តាំងពី: 26-Dec-2022
ការវាយតម្លៃអ្នកលក់លម្អិត
មតិប្រតិកម្មវិជ្ជមាន :
100.00 % ល្អ
ដឹកទាន់ពេល :
100.00 % ល្អ
ការឆ្លើយតបសារ :
100.00 % ល្អ
ប្រវត្តិនៃការផ្តល់យោបល់ចំពោះអ្នកលក់
មតិប្រតិកម្ម ១ ខែ ៣ ខែ ៦ ខែ
វិជ្ជមាន (4-5 ផ្កាយ) 5 5 6
អព្យាក្រឹត (3 ផ្កាយ) 0 0 0
អវិជ្ជមាន (1-2 ផ្កាយ) 0 0 0
ការវាយតម្លៃប្រតិកម្មវិជ្ជមាន 100.00 % 100.00 % 100.00 %
អ្នកទិញ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ មតិប្រតិកម្ម
P***m AD UFO Series
ភ្លឺល្អ
ឈ***ង AD UFO Series
គុណភាពល្អប្រើបានពេញមួយយប់ ពន្លឺភ្លឺល្អ
S***n AD Anti-lnsect Series (AD-L6128) (300W)
អំពូលសូឡាភ្លឺច្បាស់ និងគុណភាពល្អ
S***g ប្រដាប់ឆក់មូស AD-O29 400mah
ឈ***ង AD Anti-lnsect Series (AD-L6128) (300W)
ពន្លឺអំពូលភ្លឺល្អ ប្រើបាន ១យប់ទល់ភ្លឺ
ឈ***ង អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
អំពូលភ្លឺល្អ!
S***m AD T Series (ABS)
S***a AD G series (Aluminum)
សូឡាភ្លឺច្បាស់ល្អ👍
P***m អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
ភ្លឺច្បាស់ល្អ
K***n អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
K***n AD 7-Series (Aluminum) (120W) (300W)
ផលិតផលល្អ
K***n AD Bulb Series
ផលិតផលល្អ
S***n អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
អំពូលភ្លឺច្បាស់ល្អ
ឈ***ង អំពូលត្បាល់ធម្មតា - AD-TH20
អំពូលភ្លឺល្អ
P***m AD Bulb Series
P***m ព្រីភ្លើងចល័តព្រីមុខ4 - AD-PC206
Good product 👍
close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image