វិធីសាស្ត្រនៃការសម្រេចចិត្ត
(0.0)
0 ការវាយតំលៃ 0 កុម៉្មង់

US $5.00 / ក្បាល
0
New

បរិមាណ
5 មាន
ជម្រើសដឹកជញ្ជូន
ដឹកក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ដោយ Emall Express
$ 1.50
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន: 1-3 ថ្ងៃ
ប្ដូរ

ការសងវិញ និងការធានា
ការពារអ្នកទិញក្នុង៣០ថ្ងៃ
ធានាសងប្រាក់វិញ

ការណ៍សម្រេចជោគជ័យគ្រប់វិស័យ មិនថានយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច យោធា ឬគ្រួសារ តែងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា កត្តាសំខាន់

អាស្រ័យលើអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យនីមួយៗ អង្គភាពនីមួយៗ និងស្ថាប័នសង្គម មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាព ច្រើនតិចកម្រិតណា

ជាពិសេសសមត្ថភាពក្នុងការពិចារណាស្ថានការណ៍នីមួយៗ ហើយសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមធ្វើគំរោងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសមស្របតាមកាលៈទេសៈ ប្រមើលមើលទៅដល់ស្ថិរភាព ពង្រឹងពង្រីកទូទាំងស្ថាប័ន អាចចាត់ចែងបែងចែកផល

ប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីប្រកបដោយឯករាជ្យភាព ជាម្ចាស់លើខ្លួនឯង។

          សមត្ថភាពក្នុងការពិចារណានិងការសម្រេចចិត្តនេះ ស្តាប់ទៅហាក់ដូចជារឿងងាយ តែតាមពិត ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកយើង

កាន់តែមានសភាពស្មុគស្មាញ ហើយផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿនរហ័ស ឯការប្រកួតប្រជែងក៏កាន់តែមានកម្រិតស្រួចស្រាល់ជាលំដាប់។

សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ មិនថាជាបញ្ហារៀនសូត្រ រឿងស្នេហា និងរឿងគ្រួសារ សុទ្ធតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អ ដែលពុំមែន

តែសម្រាប់សោភ័ណជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែយើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គមផងដែរ។ បើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបាន

ល្អ នោះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រិះឲ្យយើងមានសមត្ថភាពរួមចំណែកក្នុងការវិភាគវិនិច្ឆ័យ និងសម្រេចចិត្តទៅលើដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់

ស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ ហេតុនេះបើយើងមិនខិតខំព្យាយាមឈ្វេងយល់និងហ្វឹកហាត់សមត្ថភាពលើវិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេស

សមត្ថភាពលើការវិភាគពិចារណានិងការសម្រេចចិត្តទេនោះ យើងនឹងមិនត្រឹមតែដើរមិនទាន់សម័យប៉ុណ្ណោះទេ តែយើងក៏អាចទទួល

ជតាកម្ម "ត្រូវគេទាត់ចោល" ឬទុកមួយដុបនោះឯង។

          ខណៈពេលដែលត្រូវជ្រើសរើស វិនិច្ឆ័យ និងសម្រេចចិត្តនេះ យើងអាចគិតថាខ្លួនដើរក្រឡាអុកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតហើយ

តែជួនកាលយើងអាចសម្រេចចិត្តខុសដែលនាំឲ្យរងគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយក៏មានដែរ។ ការពិចារណាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការសម្រេច

ចិត្តខុសឆ្គងបុគ្គលជាថ្នាក់ដឹកនាំ ជាហេតុនាំឲ្យបរិវារ អ្នកដើរតាមទទួលរងគ្រោះទៅជាមួយ ហើយអង្គភាព ឬស្ថាប័នក៏ត្រូវរលំរលាយ

ឬអាប់ឱន មានឲ្យឃើញឧទាហរណ៍ក្នុងវិស័យផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់មកហើយ ជាពិសេសការតម្រូវឲ្យសម្រេចចិត្តយ៉ាង

ឆាប់រហ័សនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ប្រថុចញ៉ុច អាចផ្តល់លទ្ធផលដែលថា "ខុសតែមួយហ៊ុន(១សម.) ដាច់ឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូ" បានដែរ។

          សមត្ថភាពនៃការសម្រេចចិត្តនេះ ពុំមែនមានសារៈសំខាន់សំរាប់តែអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេ មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏សុទ្ធតែចាំបាច់

ត្រូវមានដូចគ្នា។ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ភ្ញាក់ពីដំណេករហូតដល់ពេលចូលសម្រាក មនុស្សម្នាក់ៗតែងត្រូវគិតពិចារណានិងសម្រេចចិត្ត

លើរឿងតូចធំជាបន្តបន្ទាប់រាប់មិនអស់។ អ្នកដែលមានសមត្ថភាពសម្រេចចិត្តបានល្អត្រឹមត្រូវ ពុំមានកំហុសឆ្គង អាចចាត់ទុកថា

"បរមគ្រូនៃជីវិត" បានហើយ។

          សង្គមបច្ចុប្បន្នទាមទារឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពគិត និងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសបណ្តាអាជីវករ អ្នកវិនិយោគ

ចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុត ដែលមិនត្រឹមតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែមទាំងឲ្យ "រហ័ស"

ទៀតផង ដោយឡែកកម្រិតអ្នកដែលចង្អុលទិសដល់អ្នកដទៃ ការគិតពិចារណានិងការសម្រេចចិត្ត គឺជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេ។

          ហេតុនេះវិធីសាស្ត្រនិងគោលការណ៍នៃការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សគឺជាអ្វីទៅ?

នោះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលសៀវភៅមួយក្បាលនេះលើកឡើង ដែលរាប់ថាជាសមត្ថភាពលើការគិតពិចារណានិងសម្រេចចិត្តយ៉ាង

ឆ្លាតវៃនោះឯង។

          បើនិយាយតាមបែបទ្រឹស្តីធម្មតា គោលការណ៍ទាំងនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌដំបូងនៃការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺ បុគ្គលនៅក្នុង

វិស័យជំនួញគ្រប់រូប ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយប្រកាន់យកតាមនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន និងផលប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័នមុនអ្វីៗ

ទាំងអស់  ឬបើនិយាយតាមជាក់ស្តែង ថ្នាក់ក្រោមត្រូវធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់លើ ហើយក៏ជាការពិតផងដែរថា ចំណេះដឹង

ទូទៅនិងសីលធម៌ក៏ជាអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានដូចគ្នាដែរក្នុងឋានៈយើងជាសមាជិកសង្គម។ ប្រសិនបើរួមផ្សំជាមួយទស្សនៈវិជ្ជានៃ

ភាពជាមនុស្សបានហើយ នោះវាក៏នឹងជួយចៀសវាងវិបាត់សាធារណៈនៃវិសាហកិច្ចនិងសកម្មភាពជំនួញខ្វះសីលធម៌បាន។

          បើនិយាយដោយខ្លី មូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អត្រឹមត្រូវ មិនត្រឹមតែជាការសម្រេចចិត្តលើផ្លូវកណ្តាលប្រកបដោយ

តុល្យភាពនិងស្ថិរភាពប៉ុណ្ណោះទេ តែត្រូវខិតខំហ្វឹកហាត់ទស្សនវិស័យដែលសម្លឹងមើលភាពរួមនិងឲ្យបានវែងឆ្ងាយ ដែលសៀវភៅ

នេះនឹងអធិប្បាយយ៉ាងលម្អិតទៅតាមចំណុចនីមួយៗ។ លើទ្រឹស្តីខាងលើនេះ សមត្ថភាពនៃការវិភាគពិចារណានិងសម្រេចចិត្តពុំមែន

គ្រាន់តែជាកា "ត្រូវធ្វើដូចម្តេច" ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយរួមរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរ។ យើងខ្ញុំ

សង្ឃឹមថា បន្ទាប់ពីអានសៀវភៅនេះហើយ ប្រិយមិត្តអ្នកអានប្រកដជាបានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគិតពិចារណា និងសម្រេចចិត្តបាន

យ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីទម្លុះទម្លាយឆ្លាក់ច្នៃជីវិតឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងស្រស់បំព្រងមិនលែងឡើយ។

ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)

5 ផ្កាយ
0%
4 ផ្កាយ
0%
3 ផ្កាយ
0%
2 ផ្កាយ
0%
1 ផ្កាយ
0%
0.0 / 5

ផ្កាយទាំងអស់ រូប(0) មក()

គ្មានមតិប្រតិកម្ម

អ្នកលក់ណែនាំ

close
image
ឥឡូវនេះ eMallcambodia មានកម្មវិធី​នៅលើឧបករណ៍ iOS និង Android ទាំងអស់ ។
image image